Main Tournament Advance Entries

# Name Section Rating Schedule
1 Jeffrey Chou U2200 2201 4-day
2 Steve Miller U2200 2107 3-day
3 Powell Walker U2200 2031 4-day
4 Aaron Sun U2000 1980 4-day
5 Vinay Shukla U2000 1911 4-day
6 Paul Guoyu Jia U2000 1890 4-day
7 Daniel Kou U2000 1703 4-day
8 Paul Savage U1800 1690 4-day
9 Grace Liang U2000 1660 4-day
10 Mike Owen U1800 1659 4-day
11 Andy Jiuding Gu U1600 1554 4-day
12 Ellie Zhang U1800 1552 4-day
13 August Yin U1600 1435 4-day
14 Crystal Jiuzhou Gu U1400 1349 4-day
15 Elena Zhang U1600 1318 4-day
16 Ramon Zepeda U1400 1206 4-day